استخر فایبرگلاس آقای مهندس کریمی (کلیشادرخ-باغبهادران)