۵/۵ - (۶ امتیاز)

چربی گیر Cpi

چربی گیر Cpi ، بصورت ثقلی کار می کند، برای چربی گیری و ته نشین کردن ذرات معلق از آب یا فاضلاب استفاده می گردد و شبیه چربیگیرهای API کار می کند و علاوه بر آن، صفحات موازی ومواج به منظور افزایش سطح و افزایش راندمان جداسازی چربی دارد.

چربی‌ها به علت کم بودن چگالی شان به سمت بالای چربی گیر حرکت کرده  و با تجهیزات مربوطه(چرخ و پارو) جمع‌آوری می‌شوند. ذرات معلق نیز به علت سنگینی در پایین قسمت شیب دار  تهنشین می‌شوند و بصورت لجن خارج می‌شوند.